Įstatai

PATVIRTINTA
LSDP Alytaus m. Skyriaus
susirinkime
2018 m. sausio 26 d.

Lietuvos socialdemokratų partijos
Alytaus miesto Skyriaus

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Alytaus miesto Skyriaus (toliau – Skyrius) įstatai
parengti LSDP Statuto (toliau Statuto) pagrindu ir reglamentuoja Skyriaus veiklą, jo renkamų organų
formavimo ir jų posėdžių sušaukimo tvarką, Skyriaus kandidatų sąrašų įvairiems rinkimams, įskaitant ir
rinkimus į LSDP valdymo organus, sudarymo tvarką.
2.Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, Statutu, Skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP
organų nutarimais.
3.Skyrius yra Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiantis struktūrinis LSDP padalinys.
4.Skyrius nėra juridinis asmuo, už Skyriaus prievoles atsako LSDP. Skyrius turi savo sąskaitas bankuose
ir antspaudą.
5.Finansai skyriuje tvarkomi pagal LSDP tarybos patvirtintą tvarką.
6.Raštvedyba skyriuje tvarkoma pagal galiojančias taisykles.
7.Skyriaus buveinė yra Pulko g. 12A, LT-62133 Alytus.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. LSDP Alytaus miesto Skyriaus tikslai ir uždaviniai:
8.1.Atstovauti LSDP Alytaus miesto savivaldybėje.
8.2.Plėsti partijos narių ir rėmėjų gretas, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.
8.3.Dalyvauti visų lygių rinkimų ir referendumų kampanijose.
8.1.Įgyvendinti LSDP programą, partijos rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos
strategiją ir taktiką.
8.2.Skleisti socialdemokratijos idėjas, aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, platinti LSDP spaudą
bei agitacinę medžiagą, organizuoti socialdemokratinį visuomenės švietimą.
8.3.Užtikrinti galimybę partijos nariams aktyviai dalyvauti partinėje veikloje.
8.4.Analizuoti Alytaus miesto gyventojų nuomones ir problemas aktualiais miesto gyvenimo klausimais,
teikti pasiūlymus frakcijai dėl jų sprendimo savivaldybėje.
8.5.Dalyvauti savivaldybės komisijų, gyventojų bendruomenių bei kitų visuomeninių institucijų darbe.
8.6.Rengti savivaldybės tarybos rinkimų programas, kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės tarybą
sąrašus, teikti siūlymus dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, Seimą, Europos
Parlamentą.
8.7.Teikti rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems LR Seimo bei savivaldybės tarybos nariams.
8.8.Organizuoti gyventojų susitikimus su LR Seimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos LSDP
frakcijų nariais.
8.9.Užtikrinti, efektyvią nuolat atnaujinamos informacijos sklaidą apie LSDP ir Skyriaus veiklą,
panaudojant visas galimas vidinės bei išorinės komunikacijos priemones įskaitant ir socialinių tinklų
asmenines partijos narių paskyras.8.10.Organizuoti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius ir kitus renginius, įvairias politines akcijas.
8.11.Palaikyti ryšius su kitais LSDP skyriais bei kitomis socialdemokratinėmis organizacijomis Lietuvoje
bei užsienyje. Bendradarbiauti su kitų partijų Alytaus miesto skyriais (padaliniais), nevyriausybinėmis bei
profesinių sąjungų organizacijomis, savivaldybių bei valstybinėmis institucijomis.

III. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

10.Aukščiausias Skyriaus organas yra narių susirinkimas (konferencija). Skyriaus taryba susirinkimą
(konferenciją) šaukia ne rečiau kaip du kartus per metus.
11.Susirinkimą (konferenciją) šaukia Skyriaus taryba savo iniciatyva arba raštiškai reikalaujant partijos
grupėms, jungiančioms ne mažiau 1/3 Skyriaus narių.
12.Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti Skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi
būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl
darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Prie paraiškos turi būti pridėti partijos grupių,
jungiančių ne mažiau kaip 1/3 Skyriaus partijos narių, susirinkimų protokolų originalai su grupių
sprendimais bei dalyvių registracijos vardiniais sąrašais.
13.Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10
dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos Skyriaus taryba nepriėmė
sprendimo sušaukti Skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas
iniciatorių sprendimu. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal Skyriaus tarybos arba
susirinkimo (konferencijos) iniciatorių patvirtintą vienodą atstovavimo normą.
14.Skyriaus sekretoriatas (atsakingasis sekretorius) kvietimus ir nutarimų projektus delegatams privalo
elektroniniu paštu pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki susirinkimo (konferencijos) datos.
15.Susirinkime (konferencijoje) dalyvauti be balsavimo teisės gali būti kviečiami ir ne partijos nariai bei
rėmėjai. Juos Skyriaus tarybos (valdybos) pavedimu kviečia Skyriaus atsakingasis sekretoriaus.
16.Susirinkimas (konferencija) turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas. Už jo surašymą atsakingas Skyriaus atsakingasis sekretorius arba kitas tarybos paskirtas
asmuo.
17.Susirinkimas (konferencija) yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 Skyriaus narių
(susirinkime) ir 2/3 delegatų (konferencijoje).
18.Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės teisėtai susirinkime (konferencijoje) dalyvaujančiųjų
balsais.
19.Balsavimas gali būti atviras arba slaptas.
20.Jei bent vienas susirinkimo (konferencijos) delegatas siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl
balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 susirinkimo dalyvių ar konferencijos delegatų pritaria slaptam
balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
21.Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų
konferencijos delegatų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių.
Abiem atvejais dalyvaujančiųjų susirinkime (konferencijos delegatų) skaičius turi būti ne mažesnis negu
kvorumas.

IV. SKYRIAUS SUSIRINKIMAS (KONFERENCIJA)

22.Svarsto Skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus,
rezoliucijas, pareiškimus.
23.Priima ir keičia Skyriaus įstatus.
24.Kas dveji metai renka Skyriaus pirmininką, jo pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir
procedūrų komisiją.
24.1.Partijos narys teisę būti renkamas į šiuos organus įgyja po nepertraukiamų vienerių metų narystės
LSDP; 24.2.Nurodytų komisijų nariai negali būti renkami į Skyriaus tarybą. Skyriaus pirmininkas ir
Finansų bei Etikos ir procedūrų komisijų pirmininkai negali būti artimi giminaičiai.
24.3.Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į Skyriaus pirmininkus būtinas 2
metų nepertraukiamas narystės LSDP stažas. Skyriaus pirmininku negali būti LSDP pirmininkas.
24.4.Skyriaus pirmininko teikimu susirinkimas (konferencija) renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Jų
skaičius , jei Skyriaus narių skaičius yra didesnis nei 100, negali būti didesnis nei 5 proc. nuo Skyriaus
narių skaičiaus.
24.5.Kai Skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat dėl sunkios ligos,
ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda papeikimas, jo įgaliojimus iki
artimiausio susirinkimo, eilinės arba neeilinės konferencijos, kai renkamas kitas Skyriaus pirmininkas,
vykdo pirmasis pavaduotojas.
24.6.Kai Skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat dėl
sunkios ligos, ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda papeikimas, jo
įgaliojimus iki artimiausio susirinkimo arba konferencijos Skyriaus taryba suteikia vienam iš
pavaduotojų. Asmuo, laikinai einantis Skyriaus pirmininko pareigas, tą patį laikotarpį vietoj Skyriaus
pirmininko eina ir LSDP tarybos nario pareigas.
25.Skyriaus pirmininko teikimu susirinkimas (konferencija) gali atšaukti Skyriaus pirmininko
pavaduotojus ir (ar) rinkti kitus.
26.Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos
Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
27.Tvirtina partijos rinkimų programą Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimams, iškelia kandidatus
į savivaldybės merus ir tarybą.
28.Kasmet išklauso Skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos, remto ir išrinkto į
LR Seimą LR Seimo nario bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą. Sudaro
galimybę išklausyti LSDJS Skyriaus ir LSDMS klubo informaciją apie jų veiklą.
29.Renka delegatus į LSDP suvažiavimą (LSDP konferenciją), aptaria ir siūlo kandidatus į kitus LSDP
valdymo organus.
30.Esant pagrindui nutraukia skyriaus renkamų organų įgaliojimus pirma laiko ir renka kitus.
31.Gali suteikti Skyriaus Garbės pirmininko vardą. Skyriaus Garbės pirmininkas atstovauja skyriui
aukščiausiu lygiu ir rūpinasi Skyriaus reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas Skyriaus Garbės pirmininko
vardas, gali dalyvauti Skyriaus susirinkime (konferencijoje), Skyriaus valdybos ir tarybos posėdžiuose su
sprendžiamojo balso teise.
32.Ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime (konferencijoje) atsiskaito anksčiau juose išrinkti organai ir
baigia savo kadenciją. Nauji išrinkti organai savo įgaliojimus įgyja nuo išrinkimo ataskaitiniame
rinkiminiame susirinkime (konferencijoje) dienos. Jeigu Skyrius iki LSDP ataskaitinio-rinkiminio
suvažiavimo dienos neišrenka naujų valdymo organų, senieji valdymo organai netenka galios nuo LSDP
suvažiavimo dienos. Suvažiavime išrinkta nauja LSDP taryba sudaro darbo grupę, kuri per 3 mėnesius
nuo suvažiavimo pasibaigimo dienos organizuoja naujus Skyriaus valdymo organų rinkimus. Šiuose
rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu.

V. SKYRIAUS TARYBA

33.LSDP Alytaus miesto Skyriaus taryba (toliau – Taryba) vadovauja skyriui tarp Skyriaus susirinkimų.
34.Skyriaus tarybos narių skaičių nustato Skyriaus susirinkimas (konferencija) ir ją renka dvejų metų
kadencijai. Renkant tarybą turi būti laikomasi LSDP statute nustatytų lyčių ir jaunimo atstovavimo
normų.
35.Skyriaus pirmininkas vadovauja Skyriaus tarybai ir valdybai, atstovauja skyrių. Duoda pavedimus ir
formuoja užduotis savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams,
sekretoriatui, grupių pirmininkams. Skyriaus ir Skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus.
Skyriaus pirmininkas asmeniškai atsakingas už partijos narių apskaitos tinkamą organizavimą skyriuje ir
elektroninį narių registrą, atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, LSDP tarybai, LSDP
prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.
36.Skyriaus tarybą sudaro:
36.1.Skyriaus pirmininkas;
36.2.Skyriaus pirmininko pavaduotojai;
36.3.Skyriaus narys išrinktas į LR Seimą;
36.4.LSDP nariai Alytaus miesto savivaldybės taryboje;
36.5.Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Skyriaus pirmininkas;
36.6.Socialdemokračių moterų sąjungos Skyriaus (klubo) pirmininkė;
36.7.Sakaliukų sąjungos Skyriaus pirmininkas;
36.8.Skyriaus nariai, išrinkti visuotiniame Skyriaus susirinkime (konferencijoje). Susirinkimas
(konferencija) turi teisę motyvuotai išbraukti iš kandidatų, pasiūlytų susirinkime (konferencijoje), į tarybą
sąrašo vienas kandidatūras ir įrašyti kitas;
36.9.Skyriaus grupių pirmininkai.
37.Skyriaus tarybos narys netenka įgaliojimų jei jis netenkina bent vieno iš 36. punkte esančio papunkčio
reikalavimo išskyrus 36.8. papunktyje.
38.Skyriaus tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kartą per mėnesį (išskyrus birželio, liepos, rugpjūčio
mėnesius).
39.Posėdį šaukia Skyriaus pirmininkas (arba jo pareigas einantis pavaduotojas) savo iniciatyva arba
reikalaujant 1/3 tarybos narių.
40.Tarybos nariai, posėdžio iniciatoriai, per atsakingąjį sekretorių turi pateikti Skyriaus pirmininkui
paraišką, pasirašytą 1/3 tarybos narių, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai,
pateikti pasiūlymai dėl vietos ir datos ir laiko, darbotvarkės, siūlomų sprendimų projektai.
41.Jei per 7 darbo dienas nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo sekretoriate dienos Skyriaus
pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti Skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių
sprendimu, kuris turi atitikti šių Įstatų 40. punkto reikalavimus. Šiuo atveju atsakingasis sekretorius ar
kitas tarybos paskirtas asmuo privalo techniškai (padauginti dokumentus, išsiųsti pakvietimus, pasirūpinti
patalpomis) padėti iniciatoriams sušaukti tarybos posėdį.
42.Siūlymus į tarybos posėdžio darbotvarkę teikia Skyriaus pirmininkas, Skyriaus tarybos nariai, valdyba,
grupių pirmininkai bei atskiri partijos nariai. Posėdžiai yra atviri Skyriaus nariams, juose (tarybos
nariams, posėdžio pirmininkui leidus) gali pasisakyti bet kuris LSDP narys. Tarybos posėdžiui vadovauja
Skyriaus pirmininkas arba, jam nesant, vienas iš jo pavaduotojų. Posėdžio protokolus rengia atsakingasis
sekretorius, jam nesant kitas tarybos paskirtas asmuo. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas.
43.Skyriaus tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Skyriaus tarybos narių.
44.Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų tarybos narių balsais.
45.Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas tarybos narys siūlo klausimą spręsti slaptu
balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių pritaria
slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
46.Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų tarybos
narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių.
47.Abiem atvejais dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis negu kvorumas.

VI. SKYRIAUS TARYBOS FUNKCIJOS

48.Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą.
49.Formuoja grupes, nustato jų veikimo teritoriją.
50.Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų (konferencijų), aukštesnių partijos
organų nutarimų įgyvendinimą.
51.Teikia visapusišką informaciją Skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą.
52.Tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
53.Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų)
komisijas.
54.Sudaro ir tvirtina veiklos planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, komisijoms,
grupių pirmininkams, grupėms, kontroliuoja jų vykdymą.
55.Tvirtina Skyriaus pirmininko pavaduotojų, valdybos narių, sekretoriato darbuotojų funkcijas.
56.Formuoja nuolatines ir laikinas Skyriaus tarybos komisijas. Nustato joms uždavinius. Periodiškai
išklauso komisijų vadovų ataskaitas apie atliktą darbą.
57.Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina nuolatinių komisijų sudėtį ir jų pirmininkus. Nuolatinės
komisijos veikia pagal tipinį reglamentą, kurį tvirtina Skyriaus taryba. Kiekvienas Skyriaus tarybos narys
privalo dalyvauti bent vienos nuolatinės komisijos darbe.
58.Nuolatinės komisijos (kiekviena savo veiklos srityje) rengia pasiūlymus ir rekomendacijas Skyriaus
programiniams dokumentams bei Skyriaus pozicijų, rekomendacijų bei siūlymų LSDP frakcijai
savivaldybės taryboje dėl aktualių Alytaus miesto socialinių, ekonominių ir kitų klausimų sprendimų bei
jų įgyvendinimo projektus.
59.Skyriaus pirmininko teikimu sudaro tarybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines
funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.
60.Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina LSDP frakcijos savivaldybės taryboje seniūną ir jo pavaduotoją.
61.Aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo savivaldybės tarybos rinkimams, koalicijų
savivaldybės taryboje sudarymo, keitimo ar nutraukimo, dėl kandidatų į savivaldybės mero pavaduotojų,
administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai Alytaus miesto
savivaldybės taryboje.
62.Teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams,
talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
63.Išklauso Skyriaus tarybos narių, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos, atsakingojo
sekretoriaus, iždininko, LSDP frakcijos savivaldybės taryboje narių informaciją.
64.Nutraukia partijos Skyriaus grupės veiklą, ar jos pirmininko įgaliojimus, jeigu ji prieštarauja LSDP
programai, statutui, Skyriaus įstatams ar nevykdant Skyriaus susirinkimo, tarybos ar valdybos sprendimų.
65.Paveda Skyriaus atsakingam asmeniui tvarkyti partijos narių apskaitą ir nuolat tikslinti narių įskaitą,
vykdyti išvykusių į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui bei rėmėjų
apskaitą.
66.Kasmet, iki kovo 1 d. tvirtina Skyriaus biudžetą ir praeitų kalendorinių metų pajamų apskaitos bei lėšų
panaudojimo ataskaitą.
67.Be pateisinamos priežasties praleidus 3 iš eilės posėdžius, tarybos narys gali būti šalinamas iš Skyriaus
tarybos.

VII. SKYRIAUS VALDYBA

68.Skyriaus valdybą sudaro Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, Skyriaus Garbės pirmininkas ir
Skyriaus atsakingasis sekretorius. Jai vadovauja Skyriaus pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas
iš jo pavaduotojų.
69.Skyriaus valdyba vadovauja Skyriaus veiklai tarp Skyriaus tarybos posėdžių.
70.Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą, analizuoja ir vertina Skyriaus veiklą,
išklauso ataskaitas ir informaciją, teikia finansinę, materialinę, metodinę bei praktinę paramą, sprendžia
Skyriaus veiklos organizacinius klausimus.
71.Skyriaus tarybos pavedimu registruoja partijos grupes, koordinuoja grupių veiklą, įteikia LSDP nario
bilietus tais atvejais, kai jie nebuvo įteikti Skyriaus taryboje.
72.Organizuoja naujų narių mentoriavimą.
73.Svarsto partijos narių prašymus ir pareiškimus dėl išstojimo iš LSDP ar narystės partijoje sustabdymo
ir priima atitinkamus sprendimus. Išklauso informaciją apie grupėse ir per Politinių partijų narių
informacinę sistemą išstojusius iš LSDP narius. Paveda atsakingam asmeniui fiksuoti narystės
sustabdymo ir atstatymo faktą, įrašant į atskirą sustabdžiusių narystę partijoje sąrašą ar iš jo išbraukiant.
74.Vykdo kitus Skyriaus tarybos pavedimus.
75.Nuolat informuoja Skyriaus tarybą apie atliktą darbą.
76.Valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Visi nutarimai
priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent
vienas valdybos narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu
1/3 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas
slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas
dalyvaujančiųjų valdybos narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių
skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų valdybos narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo
kvorumas.

VIII. PARTIJOS GRUPĖS

77. Skyriuje gali būti sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu (pagal gyvenamas
vietą). Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą
koordinuoja Skyriaus taryba ir (ar) valdyba.
78. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris
mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir (ar) grupės iždininką. Jais vienu
metu negali būti Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai. Susirinkimas yra protokoluojamas. Sudaromas
vardinis dalyvių sąrašas. Protokolų originalus saugo Skyriaus atsakingasis sekretorius.
79.Grupės susirinkimus šaukia grupės pirmininkas arba jo pavedimu – pavaduotojas. Grupės pirmininkas
arba jo pavaduotojas apie grupės susirinkimo datą, laiką ir vietą privalo elektroniniu paštu ar SMS žinute
informuoti Skyriaus atsakingąjį sekretorių ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
80.Neeilinis grupės susirinkimas gali būti sušauktas 1/3 grupės narių pageidavimu. Susirinkimai
protokoluojami, prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių registracijos lapas, rodantis susirinkimo
kvorumą. Protokolai ir kita grupės dokumentacija (originalai) pristatomi Skyriaus atsakingajam
sekretoriui per 5 darbo dienas ir saugomi Skyriuje.
81.Partijos grupės buria į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina Skyriaus taryba, veda
savo veiklos apskaitos žurnalą, platina partijos spaudą ir kitą agitacinę medžiagą, vykdo jai Skyriaus,
Skyriaus tarybos ar valdybos pavestus darbus.
82.Kas ketvirtį partijos grupės pirmininkas patikslina narių sąrašą ir perduoda partijos Skyriaus tarybai
(valdybai).
83.Teikia Skyriaus tarybai siūlymus dėl nario mokesčio lengvatų suteikimo partijos nariams, negalintiems
mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio. Grupės iždininkas renka nario mokesčius, surinktas lėšas bei
informaciją (žiniaraščius) apie mokesčių surinkimą ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius perduoda
Skyriaus iždininkui.
84.Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas privalo reguliariai susitikti su kiekvienu
partijos nariu, aptarti jo galimybes, lūkesčius ir pageidavimus dėl dalyvavimo partijos veikloje,
pasidomėti buitinėmis ir gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą paramą, nepamiršti pasveikinti
jubiliejų, kitų švenčių proga, pareikšti užuojautą.
85.Grupės dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo Skyriaus tarybai atstovus į
rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, Lietuvos
Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, siūlo
kandidatus į Skyriaus ir LSDP valdymo organus.
86.Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.
87.Padeda rengia socialdemokratų kultūrinius ir visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.
88.Padeda organizuoja alytiškių susitikimus su LR Seimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariais.
89.Dalyvauja įvairių komisijų darbe, svarstyto aktualias problemas ir teikia pasiūlymus joms spręsti.

IX. SKYRIAUS FINANSŲ KOMISIJA

90.Komisija stebi ir analizuoja Skyriaus finansinę veiklą, nario mokesčio surinkimą, teikia pagalbą
iždininkui ir grupių iždininkams, tikrina grupių finansines ataskaitas. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų
tikrina Skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto
panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus ne vėliau kaip per 10 dienų po patikrinimo
pateikia Skyriaus tarybai (valdybai), o partijos narius, nustatyta tvarka nemokančius nario mokesčio,
perduoda svarstyti Skyriaus etikos ir procedūrų komisijai. Komisijos nariu negali būti Skyriaus tarybos ir
etikos komisijos nariai.
91.Finansų komisijos posėdžius šaukia jos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
92.Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami pirmajame posėdyje po paskyrimo.
93.Komisijos darbą techniškai (padaugina dokumentus, informuoja telefonu arba išsiunčia sprendimų
kopijas suinteresuotiems asmenims) aptarnauja Skyriaus sekretoriatas, kitas tarybos paskirtas asmuo arba
atsakingasis sekretorius.
94.Komisija dirba pagal LSDP ir Skyriaus tarybos priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.

X. SKYRIAUS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

95.Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami pirmajame posėdyje.
96.Komisija taip pat atlieka Skyriaus susirinkimo (konferencijos) mandatų komisijos funkcijas. Komisijos
pirmininkas dalyvauja Skyriaus tarybos posėdžiuose. Komisijos nariu negali būti Skyriaus tarybos ir
finansų komisijos nariai.
97.Nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių
elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo
LSDP Statuto 14 straipsnyje nustatyta tvarka.
98.Priima sprendimus dėl įspėjimo partijos nariui pareiškimo. Nuobaudos skiriamos ar naikinamos tik
slaptu balsavimu. LSDP narys arba jo atstovas privalo būti pakviestas dalyvauti posėdyje, kuriame bus
svarstomas jo klausimas. Jeigu narys atsisakė dalyvauti, komisija privalo jį informuoti apie nuobaudos
paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos.
99.Rengia tarybos nutarimų projektus dėl papeikimo partijos nariui pareiškimo, pašalinimo iš LSDP arba
narystės partijoje sustabdymo ir teikia juos tvirtinti.
100.Partijos grupės arba Skyriaus finansų komisijos siūlymu priima sprendimus dėl partijos narių
išbraukimo iš sąrašų, rengia tarybos nutarimų projektus ir teikia juos tvirtinti.
101.Komisijos posėdžius kviečia jos pirmininkas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
102.Komisija dirba pagal LSDP ir Skyriaus tarybos priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.

XI. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

103.LSDP narys, išrinktas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcijos veikloje.
104.LSDP frakcijos Alytaus miesto savivaldybės taryboje nariai kas mėnesį moka Skyriaus tarybos
numatytą solidarumo mokestį.
105.LSDP frakcija Alytaus miesto savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į
savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su Skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir
pasiūlymus.
106.LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai (ne LSDP nariai) turi teisę dalyvauti Skyriaus tarybos
posėdžiuose.
107.Prireikus gali būti šaukiami bendri LSDP frakcijos Alytaus miesto savivaldybės taryboje ir Skyriaus
tarybos ar valdybos posėdžiai.
108.Į Alytaus miesto savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos frakcijos veikloje
bei savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.
109.Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar Skyriaus rinkimų programos, ar
nesilaiko LSDP Statuto, ar nesilaiko Skyriaus įstatų – Skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos
paramos ir būti pašalintas iš partijos.

XII. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS,
VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

110.Partijos Skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis
demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms
sąjungoms, asociacijomis ir remia jų veiklą.
111.Partijos Skyrius teikia visokeriopą paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms
organizacijoms.

XIII. KITOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

112.Atsakingasis sekretorius kuruoja ir koordinuoja Skyriaus veiklos organizacinius klausimus,
organizuoja ir vadovauja Skyriaus sekretoriato darbui, padeda organizuoti Skyriaus susirinkimus
(konferencijas), tarybos bei valdybos posėdžius, įvairius susitikimus bei svečių priėmimą. Skyriaus
atsakingasis sekretorius vykdo Skyriaus narių apskaitą (jei taryba nenusprendusi kitaip).
113.Rinkimų štabo vadovas organizuoja štabo veiklą. Teikia tarybai tvirtinti Skyriaus rinkimų štabo
sudėtį ir rinkimų kampanijų veiklos planus. Užtikrina numatytų rinkimų kampanijų akcijų ir veiksmų
vykdymą.
114.Skyriuje gali būti organizuojamos apklausos aktualiais Skyriaus veiklos klausimais. Apklausos gali
būti privalomojo ar patariamojo pobūdžio. Apklausas gali inicijuoti Skyriaus pirmininkas, taryba ar
valdyba. Apklausų reglamentą tvirtina Skyriaus taryba.

XIV. SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

115.Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas
įstatymais nedraudžiamas turėti turtas.
116.Partijos lėšas sudaro nario mokestis, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos
teisėtai gautos pajamos.
117.Skyriaus lėšos, Skyriaus tarybai (valdybai) pritarus, naudojamos Skyriaus veiklai finansuoti, teikti
paramą, inventoriui įsigyti.
118.LSDP nariai moka nario mokestį LSDP Statute ir Skyriaus įstatuose nustatyta tvarka:
118.1.Nario mokestis mokamas kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Gali būti sumokamas ir į
priekį iki kalendorinių metų pabaigos;
118.2.Paprastai nario mokestis mokamas bankiniu pervedimu į Skyriaus sąskaitą, nurodant mokėtoją ir už
kurį laikotarpį (konkrečiais mėnesiais) mokama. Jis gali būti mokamas grynaisiais Skyriaus iždininkui
arba iždininkams grupėse. Nario mokesčio mokėjimas grynaisiais fiksuojamas apskaitos žiniaraščiuose,
išduodamas Skyriaus spaudu pažymėtas bei iždininko pasirašytas mokėjimo kvitas;
118.3.LSDP tarybos nariai, Skyriaus tarybos nariai, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, LSDP
nariai partijos siūlymu (teikimu) paskirti (išrinkti) į vadovaujančius postus – moka 1 proc. nuo darbo
užmokesčio pajamų (atskaičius mokesčius), bet ne mažiau kaip 4 Eur per mėnesį;
118.4.Moksleiviai, studentai (iki 25 metų amžiaus), neįgalieji, partijos nariai sulaukę pensinio amžiaus
(papildomai negaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų) – moka 1 proc. nuo darbinių pajamų
(atskaičius mokesčius), bet ne mažiau 1 Eur per ketvirtį;
118.5.Kiti partijos nariai moka – 1 proc. nuo darbinių pajamų (atskaičius mokesčius), bet ne mažiau kaip
2 Eur per mėnesį;
118.6.Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys sumokėti nustatyto dydžio nario mokesčio,
raštu kreipiasi į Skyriaus tarybą. Tarybai nutarus atleisti nuo mokesčio atleidžiama vieneriems metams
nuo prašymo dienos, tačiau privalo mokėti ne mažesnį kaip 1 Eur nario mokestį per ketvirtį.
119.Partijos narys, pretenduojantis dalyvauti Skyriaus ar partijos renkamų organų rinkimuose ar būti
pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, pateikia Skyriaus finansų komisijai
savo pajamų deklaraciją. Jeigu iki renkamo organo išrinkimo ar rinkiminio sąrašo sudarymo dienos narys
to padaryti nesuspėja, jis tai privalo padaryti per 30 kalendorinių dienų po renkamo organo išrinkimo ar
rinkimų sąrašo sudarymo dienos. Neatitinkantys šio straipsnio reikalavimus braukiami iš renkamo organo
ar rinkiminio sąrašo.
120.Kartą per pusmetį iždininkas pateikia Skyriaus tarybai išsamią informaciją apie narius daugiau nei
pusę metų nemokėjusius mokesčio ir turimas lėšas:
121.Skyriaus iždininkas yra atsakingas už nario mokesčio surinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje.
122.Finansų apskaitą skyriuje tvarko Skyriaus iždininkas.
123.Skyriaus finansinius dokumentus pasirašo Skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas pavaduotojas ir
Skyriaus iždininkas.
124.Už Skyriaus lėšas banko sąskaitose ir grynųjų pinigų likutį atsako Skyriaus iždininkas.
125.Už nario mokesčio apskaitą partijos grupėse atsako grupių iždininkai.
126.Skyriaus grupės savo poreikiams, suderinus su Skyriaus taryba, gali naudoti iki 10 % iš savo grupės
narių surinktų lėšų.

LSDP Alytaus miesto Skyriaus pirmininkas
Valerijus Vencius