Įstatai

PATVIRTINTA
LSDP Alytaus m. skyriaus
Susirinkime – konferencijoje
2016 m. kovo 31 d.

LSDP ALYTAUS MIESTO SKYRIAUS
Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. LSDP Alytaus skyrius (toliau skyrius) yra Lietuvos socialdemokratų partijos teritorinė organizacija, veikianti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Skyrių sudaro ne mažiau kaip 15 partijos narių.

2. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gali būti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.

4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

4.1. Atstovauti LSDP Alytaus miesto savivaldybėje, įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP strategiją ir taktiką.

4.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą. Sudaryti sąlygas skyriaus nariams, rėmėjams aktyviai dalyvauti skyriaus ir partijos veikloje.

4.3. Dalyvauti Prezidento, Europos parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų kampanijose. Didinti LSDP įtaką savivaldybės teritorijoje.

4.4. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą.

4.5. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai sistemingai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, panaudojant visas galimas informacijos pateikimo priemones.

4.6. Rengti socialdemokratų kultūrinius ir visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.

4.7. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis ir profesinių sąjungų organizacijomis, sprendžiant Alytaus miestui aktualius klausimus, ypač ginant dirbančiųjų žmonių teises. Palaikyti ryšius su kitais LSDP skyriais bei kitomis socialdemokratinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

5. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo.

II. SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

6. Skyrius tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį patikslina partijos narių įskaitą. LSDP narių apskaita tvarkoma pagal LSDP prezidiumo patvirtintą tvarką.

7. Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus narių susirinkimas. Skyriaus narių susirinkimas šaukiamas:

7.1. Skyriaus tarybos sprendimu ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

7.2. 1/3 grupių arba 1/3 skyriaus narių raštišku pageidavimu ne vėliau kaip per mėnesį nuo pageidavimo įteikimo skyriaus pirmininkui.

7.3.  Delegatai į skyriaus konferenciją renkami grupėse pagal skyriaus taryboje patvirtintą vienodą  atstovavimo normą.

7.4. Skyriaus narių susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių.

7.5. Sprendimai visuotiniame skyriaus narių susirinkime, konferencijoje priimami paprasta balsų dauguma, jei kitaip nenumato LSDP Statutas.

 III. SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

8. Skyriaus susirinkimas:

8.1 Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas ir pareiškimus;

8.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatą į LR Prezidentus, kandidatus į LR Seimo, Europos parlamento narius;

8.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą;

8.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės  LSDP frakcijos  ataskaitas ir vertina jų darbą;

8.5. Kasmet išklauso remto ir išrinkto Alytaus apygardose į LR seimą, seimo nario ataskaitą;

8.6. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, jo teikimu pavaduotojus,  tarybą, finansų, etikos ir procedūrų komisijas. Šių komisijų nariai negali būti renkami į tarybą. Skyriaus pirmininkui būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų;

8.7. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą (konferenciją), aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP vadovaujančius organus;

8.8. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

IV. SKYRIAUS TARYBA

9. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato susirinkimas. Vienos lyties atstovų skaičius taryboje sudaro 2/3.

10. Skyriaus tarybą sudaro:

10.1. Skyriaus pirmininkas;

10.2. Skyriaus pirmininko pavaduotojai;

10.3. Socialdemokratinio jaunimo sąjungos skyriaus pirmininkas;

10.4. Socialdemokračių moterų sąjungos skyriaus pirmininkė;

10.5. Sakaliukų sąjungos skyriaus pirmininkas;

10.6. Skyriaus nariai, išrinkti visuotiniame skyriaus susirinkime;

10.7. Skyriaus grupių pirmininkai.

11. Skyriaus tarybos posėdžiai (jei nėra prezidiumo) vyksta paprastai kartą per mėnesį. Skyriaus tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Sprendimai taryboje, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LSDP Statutas, priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančių balsais.

12. LSDP skyriaus taryba:

13. Skyriaus pirmininko teikimu iš tarybos narių skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, prireikus gali rinkti prezidiumą.

14. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų, konferencijų, aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą.

15. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų komisijas.

16. Tvirtina darbo planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.

17. Nustato tarybos nuolatinių ir laikinųjų komisijų skaičių ir personalinę sudėtį, joms keliamus uždavinius. Periodiškai išklauso komisijų vadovų ataskaitas apie atliktą darbą.

18. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

19. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

20. Aptaria partijos kandidatus į savivaldybės merus, merų pavaduotojus, administracijos direktorius ir jų pavaduotojus. Priima sprendimus dėl koalicijų sudarymo savivaldybių tarybose.

21. Skyriaus pirmininkas atstovauja skyriui, vadovauja skyriaus tarybai, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

22. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis nuolat informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

23. Skyriaus finansų komisija tikrina skyriaus finansinę veiklą, kontroliuoja nario mokesčio mokėjimą, teikia informaciją skyriaus pirmininkui, tarybai, etikos ir procedūrų komisijai.

24. Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja LSDP narių, partijos grupių pareiškimus, skundus bei kitą informaciją ar LSDP narių veiksmai/neveikimas neprieštarauja LSDP programai, statutui, visuomenėje pripažintiems etikos ir moralės principams.

25. Be pateisinamos priežasties praleidus 3 iš eilės posėdžius, tarybos narys gali būti šalinamas iš partijos tarybos.

V. GRUPĖ

26. Skyriuje sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu (pagal gyvenamas vietą). Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba.

27. Partijos grupė buria į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus taryba (prezidiumas), veda savo veiklos apskaitos žurnalą, platina partijos spaudą ir kitą agitacinę medžiagą, vykdo jai skyriaus, skyriaus tarybos pavestus kitus darbus.

28. Partijos grupės dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose. Parenka ir siūlo skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų veikloje.

29. Pagrindiniai grupės uždaviniai:

29.1. Įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP strategiją ir taktiką;

29.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą;

29.3. Dalyvauti Prezidento, Seimo, Europos parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimų kampanijose. Parinkti ir pasiūlyti skyriaus tarybai atstovus į rinkimų komisijas. Padėti partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybos nariams jų praktinėje veikloje;

29.4. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai prenumeruotų ir platintų LSDP spaudą, kitą agitacinę medžiagą;

29.5. Rengti socialdemokratų kultūrinius ir visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas;

29.6. Organizuoti alytiškių susitikimus su Seimo ir savivaldybių tarybos nariais;

29.7. Dalyvauti savivaldybės visuomeninių komisijų darbe, svarstyti aktualias problemas ir teikti pasiūlymus joms spręsti.

VI. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

30. LSDP narys, išrinktas į savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos veikloje.

31. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą), meras, vicemeras, savivaldybės direktorius ir pavaduotojai nuolat pateikia informaciją apie darbą miesto taryboje, skyriaus tarybai. Partijos frakcija savivaldybės taryboje su skyriaus taryba derina sprendimus, kurie aktualūs visai bendruomenei, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus. Partijos frakcijos nariai kas mėnesį moka numatytą solidarumo mokestį.

32. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai, ne LSDP nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdžiuose, sprendžiant su savivaldybės tarybos veikla susijusius klausimus, su patariamojo balso teise. Prireikus, gali būti šaukiami bendri skyriaus tarybos (prezidiumo) ir partijos frakcijos (arba atskirų partijos narių, išrinktų į savivaldybės tarybą) posėdžiai.

33. Savivaldybės tarybos LSDP frakcijos nariai privalo aktyviai dalyvauti frakcijos veikloje bei savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.

34. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko LSDP Statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos arba būti pašalintas iš partijos.

35. Savivaldybės tarybos narys, atsisakęs tarybos nario mandato dėl pareigų nesuderinamų su tarybos nario statusu, bet vėliau tokią galimybę atgavęs turi teisę VRK nustatyta tvarka atgauti mandatą, o jo vietą užėmusiam nariui tarybos sprendimu rekomenduojama mandato atsisakyti pirmojo naudai.

VII. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS,
VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

36. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis LSDP programoje numatytiems tikslams pasiekti, visokeriopai padeda profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

37. Skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

VIII.   SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

38. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

39. Skyriaus lėšos, skyriaus tarybai pritarus, naudojamos skyriaus veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus skyriaus tarybai, informuoja apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

40. LSDP nariai moka nario mokestį, LSDP statuto nustatyta tvarka:

40.1. Nario mokestis mokamas kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;

40.2. Moksleiviai, studentai (iki 25 metų amžiaus), neįgalieji, LSDP nariai kurie yra sulaukę pensijinio amžiaus, moka ne mažiau 0,50 (50 euro centų) euro mėnesinį mokestį;

40.3. Kiti partijos nariai moka statuto nustatyta tvarka, bet ne mažiau kaip 2 eurus (du eurus) per mėnesį;

40.4. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys sumokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, raštu kreipiasi į skyriaus tarybą. Tarybai nutarus atleisti, absoliučiai daugumai pritarus, nuo mokesčio atleidžiama vieneriems kalendoriniams metams nuo prašymo dienos, tačiau privalo mokėti ne mažesnį negu nustatytą t. y. 0,30 euro (30 euro centų);

40.5. Nario mokesčio nemokantys, ilgiau kaip 1 kalendorinius metus, braukiami iš partijos narių;

40.6. Kas pusmetį iždininkas pateikia tarybai išsamią informaciją apie narius nesumokėjus mokesčio ir turimas lėšas:

40.6.1. už praėjusius metus iki vasario 10 dienos;

40.6.2. už pirmą pusmetį iki rugsėjo 10 dienos.

40.7. LSDP centriniai tarybai kasmet pervedama po 3 eurus, nuo kiekvieno skyriaus nario, už kalendorinius metus.

41. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos skyriaus iždininkas arba nario mokestis gali būti mokamas į skyriaus sąskaitą pavedimu.

42. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

43. Skyriaus grupės savo poreikiams, suderinus su skyriaus taryba, gali naudoti 25 % savo grupės narių surinktų lėšų.

LSDP Alytaus miesto skyriaus pirmininkas

Feliksas Džiautas